Mixson-Mixon

- O -

O. Vernon (1636),208,223

Obedidah Fleming (471),65,65

Obediah F. (564),72,85

Obediah Fleming (520),69,72

Obediah Jeremiah (576),73

Obediah (486),65,69

Obediah Zacheriah (500),68,70

Ocie Mixon (20190),406

Octavia Ada (1321),172,463

O'Dell Alice (18063),537

Odie William (18537),314

Odis (18973),356

Odis Cleveland (18062),537

Odis Lawrence (19071),367

Odis McAlister (18538),314

Ola Belle (19624),445

Ola L. (1251),166

Ola Lee (21795),400a

Ola Mae
(1530),196;
(3619),427

Ola Mae Brady (18695),339

Ola Wand. (3296),393

Olga (21012),69

Olga Mae (18838),351

Olin Stephen (4986),380

Olive Belle (18821),350

Olive Kathleen (62),34

Oliver
(3482),422,427;
(21609),382

Oliver David (19184),373

Oliver Clarence (19301),545b

Oliver Kenneth (3613),427,428,433

Oliver P. (3126),371,373

Olivia Suzette (3111),370

Ollie (1350),173;
(4023),533;
(4513),386

Ollie Gertrude (1327),172,464

Ollie Jane (5488),94

Ollie L. (21284),167

Ollie M (X402),389

Ollie Maye (21771),389

Ollis Vinson (3649),428,435

Oliver Rufus (16939),154

Oma B. (2262),319

Omie (3589),426,487

Omie Norene (2322),327

Ona Ilene (4624),142

Oneal Rex (4146),345

Oneal, Jr. (4147),345

Onnie,18754),344

Onnie Lee (6904),123

Ophelia
(19724),546;
(21759),387

Ophelia ”Onela” (19221),383

Ora (7132),158

Ora Belle (20210),406

Ora Lee (20500),151

Ora Nell (655),91

Ora Mae (1946),271

Orainda (20001),547

Orie Lee (3146),374

Orlando (1254),166

Orpah (20135),183

Oscar
(2133),304,314;
(21753),387;
(21769),389

Oscar Abbott (1305),171

Oscar L. (18155),158

Oscar Gregory (11443),472

Oscar Mills (1949),277

Oscar Mills, Jr. (8596),277

Othel O. (4430),185

Otis
(2268),320;
(3798),440;
(9331),320;
(21843),409

Otis Gee (7336),190

Otis O. (84),31,36

Otis Wayne (2324),327

Otis Trent (5247),76

Ottis (393),59

Ottis Elmer (19070),367

Otis Herring (18124),314

Otis Samuel (21789),400a

Ottis Lawson (19367),400

Otto
(2261),319;
(3549),425,431

Otto Elwood (4598),189

Otto Raymond (4595),189

Ouida (598),83; (656),91

Ouida Louise (4966),372

Ozella Owen (20501),151

 

 

 P -

Page (4135),345

Pam (21569),549

Pamela Ann (1039),146

Pamela H. (20546),193

Pamela Jean
(4523),387;
(6610),82

Pamela Kathryn (18909),356

Pamela Kaye (6699),88

Pamela Lynn (1716),219

Pamela Renee (7547),208

Pansy Eta (19716),546

Pansy Lou (16580) (438)

Paris Glen (2010),294

Parmelia R. (18010),147

Pamela Sue (6908),123

Pasley Elhannon (796),109

Pat
(1513),194,214;
(18490),318;
(19613),444

Pat Duane (4117),195

Patience Tarenthia (18977),356

Patrica
(2382),332;
(3646),428,488;
 (4781),349;
(18624),320;
(20519),192;
(21622),382

Patricia Ann
(10056),382;
(11419),472;
(7355),190;
(7467),203;
(9280),312;
(18222),441
 (20420),217

Patricia Angelia (4487),541

Patricia Columbia Brown (19934),115

Patricia Dale (6625),86

Patricia Jeanette (953),130

Patricia Kay (1967),287

Patrick Joesph (X239), 259b

Patricie (4829),187

Patrick Deard (4113),195

Patrick Don (4115),195

Patrick Jeffry (7203),170

Patrick M. (7676),223

Patsy Ann (296),51

Patsy D. (21032),69

Patsy Dianne (4921),363

Patsy Jean (20586),215

Patti Jean (18142),193

Paul
(4547),385;

Paul Bethea (16985),307

Paul C. (4639),143

Paul Dale (4382),182

Paul Ebon (1562),200,218

Paul Ellis (4426),94

Paul Garess (21549),318

Paul L. (19849),192

Paul Keath (X247), 259b

Paul Smith (21029),69

Paul Uarmon (5931),35


 

 

 

- Paula -

Paula (3090),368

Paula Ann (1702),218

Paula Dean (7537),208

Paula Diane (2370),331

Paula Jean (4647),143

Paulette Maxine (4591),542

Pauline
(1573),201;
(3177),382;
(3785),439;
(7085),151;
(19359),400;
(20172),356;
(19976),371;
(21738),383

Pauline Mary (1534),197,469

Pauline Prudence (18923),356

Pauline Rosa (795),109

Pauline Walker (49),29,446

Pearl
(3555),425;
(4542),384;
(7006),140;
(19612),444;
(20492),94

Pearl Ardella (5129),80,80

Pearl Elizabeth (1303),169

Pearl Inez (21051),83

Pearl Lee “Plearlie” (19227),383

Pearl M. (20110),166

Pearl Maude (1867),250,279

Pearl May (1514),194

Pearl O. (19873),544

Pearl Ophelia (19517),420

Pearl R. (19108),372

Pearl Sallie (1583),202

Pearley (20019),547

Pearlie (4852),373

Pearlie (3497),422

Pearlie Mae (19943),168

Pearlie Lou (236),26

Pearman (16394),536

Peary (Perry ?) (5429),540

Peen Louise (18980),356 

Peggy Ann (3957),339

Peggy D. (21031),69

Peggy Gene (10196),394

Peggy Jean (1688),217

Peggy Jewel (1681),215,470

Peggy Joyce (188),43

Peggy N. (19942),168

Penelope (2060),298

Penina Jane (2541),346

Peninah Jane (1818),241,410

Pennina Seabelle (21222),400a

Penn (3298),393

Penny (20196),406

Percy Lyle (20561),150a

Percy Randolph (1483),191

Perlie (3551),425,431

Perlie, Jr. (3690),431

Perry
(3554),425,431;
(18668),305;
(21557),549

 

- Perry-Q -

Perry (16748),342

Perry A., Jr. (16541),314

Perry Adolphus (2140),305,314

Perry Allen ] (19991),412

Perry Alonzo (2305),323,331

Perry Forest (X18),422

Perry Forest Jr. (X23),422

Perry Jefferson, Jr. (1532),196,216

Perry Joshua (1313),171,196

Perry Nicholas (5943),38

Perry Nix (123),31,38

Perry Richmond. (8118),259

Perry W. (21567),549

Peter Appleby (4959),372

Phares (21293),167

Pharley Ann (1233),165

Phelan Dailey (18146),158

Phereby
(3211),385;
(994),138,149

Phereby A. (1201),159;

Phereby Ann (1049),147

Phereby Elizabeth (1222),159;

Phereby Delilah (1056),148,159

Philadelphia 18796),065

Phillip (11452),472; (4477),541

Phillip Lincoln (9783),367

Phillip Madison (1396),183

Philip Martin (20028),547

Phillip Monroe (10028),380

Phillip William (1679),214

Phillis (18014),211

Phyllis Ann (21595),382

Phyllis Dalphine (11438),472

Phoebe Ray (6228),49

Polly (13),14; (20073),144

Porter
(2267),320,328;
(3488),422,428

Porter Ellison (9334),320

Prentiss (5399),141

Prentiss L., Jr. (5400),141

Preston
(4349),538;
(19516),420;
(19832),538;
(19516),420
(19832),538

Preston Burette (2232),315,324

Preston Burette, Jr. (2310),324,331

Preston Earl (2462),342

Priest Charles (16725),31

Prilla Mariah Ellfair (174),42

Printice (21243),420

Priscella (2336),328

Priscilla Dean (4383),182

Prudence (462),64

Prudence (5442),344

Pryor Cleo (4596),189

Pryor C. , Jr. (20517),189

Purnie Mae (16957),192

- Q -

Quincy Doris (2555),349

Quinton (1642),209

Quinton (18196),209